Władze Spółki

 

Wspólnicy i posiadane udziały:

Miasto Mława - 100% kapitału zakładowego

Zgromadzenie Wspólników:

funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
– Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski

   
Organ nadzoru: Rada Nadzorcza
osoby:

Przewodnicząca – Ewa Ząbecka

Zastępca Przewodniczącego – Jerzy Olczak

Członek – Anna Kucińska

   

Organ uprawniony

do reprezentacji spółki:

Zarząd

osoby:

Prezes Zarządu – Marek Dusiński

Zastępca Prezesa – Lucjan Wądołowski

Sposób reprezentacji spółki:

reprezentacja do składania oświadczenia - dwuosobowa:
Prezes Zarządu i Zastępca Prezesa

 

Kompetencje organów spółki:

zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1578 z późn. zm.)