Ceny wody i ścieków.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180), Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o.o. w Mławie informuje, że Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca w okresie od 01.07.2017 r. do 31.03.2018 r. ulega przedłużeniu do dnia 10 czerwca 2018 roku.