SKORZYSTAJ Z OKAZJI I PODŁĄCZ NIERUCHOMOŚĆ DO KANALIZACJI SANITARNEJ.

Właściciele i użytkownicy nieruchomości mają możliwość wyboru wykonawcy przyłącza kanalizacji sanitarnej lub zlecenia wykonania przyłącza Zakładowi „WOD–KAN” Sp. z o.o. w Mławie.

PROCEDURA  PODŁĄCZEŃ  DO  KANALIZACJI  SANITARNEJ NIERUCHOMOŚCI Z  WYPROWADZONYM KOLEKTOREM DO GRANICY POSESJI

 • Zgłoszenie wykonania przyłącza w Zakładzie „WOD–KAN” Sp. z o.o. w Mławie (przed rozpoczęciem robót) lub zlecenie wykonania przyłącza Zakładowi „WOD–KAN” Sp. z o.o. w Mławie,
 • Wykonanie przyłącza,
 • Odbiór techniczny przyłącza (składający się z: odbioru robót przed zasypaniem, powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, protokołu odbioru oraz zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków).

CENY ZAKŁADU „WOD-KAN” SP. Z O.O. W MŁAWIE ZA WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ NA POSESJI INWESTORA

 • Wykonanie mechaniczne wykopu (do głębokości 2m), ułożenie rur kanalizacyjnych, zasypanie 1 m wraz z materiałem  - 100 zł brutto,
 • Wykonanie ręczne wykopu, ułożenie rur kanalizacyjnych, zasypanie 1mb wraz z materiałem (tylko jako roboty uzupełniające przy wykopach mechanicznych) – 125 zł brutto,
 • Montaż pojedynczej studni kanalizacyjnej PVC średnicy 400 mm wraz z materiałem – 500 zł brutto,
 • Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – 393,60 zł brutto.

UWAGA:

 • uzgodnienie trasy oraz zastosowanych technologii wykonania przyłącza nastąpi na podstawie szkicu sytuacyjnego wykonanego w Zakładzie „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie ul. Płocka 106, Dział techniczny (pokój nr 11),
 • rozbiórka i odtworzenie chodników, drzew, krzewów, trawników na trasie prowadzonych prac przyłącza, pozostaje po stronie właściciela nieruchomości,
 • wykopy o zagłębieniu powyżej 2 m od powierzchni terenu realizowane będą w szalunkach i podlegają indywidualnej wycenie, 
 • właściciel lub użytkownik nieruchomości składa oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością oraz do wglądu akt własności działki lub inny dokument potwierdzający sposób władania, zarządzania nieruchomością w przedmiotowym zakresie,
 • odbiorcy włączeni do kanalizacji mają możliwość zmniejszenia opłat za ścieki po zamontowaniu dodatkowego wodomierza mierzącego wodę zużytą do podlewania ogrodu,
 • w przypadku zlecenia wykonania przyłącza Zakładowi „WOD– KAN” Sp. z o.o. w Mławie istnieje możliwość rozłożenia należności za wykonanie przyłącza na raty 0%.

Dlaczego warto podłączyć się do kanalizacji sanitarnej ?

Podłączając nieruchomość do kanalizacji sanitarnej rozwiązujesz problem wywozu nieczystości płynnych z szamba. Pozwala to obniżyć koszty odprowadzania ścieków. Obecnie odprowadzenie 1m3 ścieków do kanalizacji sanitarnej kosztuje 6,09 zł brutto, natomiast wywóz 1 m3 nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym to koszt ok. 20 zł brutto.

Włączając nieruchomość do sieci kanalizacyjnej chronisz środowisko naturalne. Nieszczelne szambo powoduje infiltrację zanieczyszczeń do gleby, wód gruntowych i rzek. Nie powstają również przykre zapachy występujące przy opróżnianiu szamba wozem asenizacyjnym.

W latach 2017 – 2019 na terenie Miasta Mława wybudowano ponad 15 km sieci kanalizacyjnej wraz przykanalikami wykonanymi w pasie drogowym do granicy nieruchomości. Stworzono możliwość podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej na 7 obszarach Aglomeracji Mława:

 • Obszar A1 obejmuje ulice: Olesin, Ogrodową, Olszynową, Kruczą, Sadową i Zabrody. 
 • Obszar A2 obejmuje ulice: Żabieniec, Okólną, Nowowiejską od Ronda Solidarności do DK 7, Piaskową od skrzyżowania z ul. Okólną do budynku nr 3 przy ul. Piaskowej.
 • Obszar A3 obejmuje ulice: Wiśniową, Malinową, Poziomkową i Piaskową (nr 56).
 • Obszar A4 obejmuje ulice : płk. Jana Karcza, Łąkową, Spokojną.
 • Obszar A5 obejmuje ulice: Grota Roweckiego (od nr 1 do nr 6) , Pogorzelskiego, Cichą, Szwejkowskiego, Anyszki , Leszczyńskiego i Kościuszki (od nr 34 do nr 55).
 • Obszar A7 obejmuje ulice: Jasną, Nową i Napoleońską.
 • Obszar A8 obejmuje ulice: Akacjową, 20 Dywizji Piechoty WP , Biskupa Leona Wetmańskiego,  Kazimierza Pużaka, Górną (od nr 25 do nr 46), Majora Grudkowskiego, Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Tadeusza Jasińskiego, Wiktora Altera, Ciechanowską, Podgórną, Ostaszewskiego i Cmentarną.

Jednocześnie informujemy, że większość obszarów Miasta Mława posiada kanalizację sanitarną już od dawna. Dlatego zachęcamy niezdecydowanych pozostałych właścicieli i użytkowników nieruchomości do włączania posesji do kanalizacji sanitarnej. Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny, pok. nr 11, tel. 23 654 60 73.