Ostrzeżenie! Sankcje dla Odbiorców usług odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej.

 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie ostrzega, że Odbiorcy usług, którzy pomimo wezwania do usunięcia nieprawidłowości na swoich posesjach nadal odprowadzają wody opadowe do miejskiej kanalizacji sanitarnej mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przewidzianej w art. 28 ust 4 w zw. z ust. 4a i w zw. z art. 9 ust. 1 Ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 t.j. z dnia 2017.02.23). Informujemy, że odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji sanitarnej zagrożone jest grzywną do 10 000 zł. Wskazana nieprawidłowość stanowi także podstawę do rozwiązania umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z nierzetelnym Odbiorcą usług, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Stosowne środki prawne przewidziane Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz umową zostaną podjęte w stosunku do Odbiorców usług którzy:

-nie usunęli nieprawidłowości w wyznaczonym terminie,

-zgłosili usunięcie nieprawidłowości, a mimo to nadal odprowadzają wody opadowe do kanalizacji sanitarnej,

-usunęli nieprawidłowości w sposób nietrwały, prowizoryczny.