Ceny wody i ścieków

 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązujące na terenie Miasta Mława dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN" sp. z o.o.
w Mławie

na okres od 01 lipca 2017 r. do 31 marca 2018 r.

 

Tabela 1 . Taryfy zawierające ceny i stawki opłat za pobieraną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Wielkość cen i stawek opłat

 

 

Grupy taryfowe odbiorców usług

 

Rodzaj cen i stawek opłat

 

CENA  NETTO

 

 

PODATEK

VAT

 

CENA  BRUTTO

 

 

1

 

W1

 

Cena wody  w  zł / m³

 

 2,78

 

8%

 

3,00

 

Stawka opłaty abonamentowej w  zł/m-c

 

 4,63

 

8%

 

5,00

 

2

 

W2

 

Cena wody  w  zł / m³

 

 2,78

 

8%

 

3,00

 

Stawka opłaty abonamentowej w  zł/m-c

 

11,30

 

8%

 

12,20

 

3

 

W3

 

Cena wody  w  zł / m³

 

 2,78

 

8%

 

3,00

 

Stawka opłaty abonamentowej w  zł/m-c

 

20,10

 

8%

 

21,71

 

4

 

W4

 

Cena wody  w  zł / m³

 

 2,78

 

8%

 

3,00

 

Stawka opłaty abonamentowej w  zł/m-c

 

56,30

 

8%

 

60,80

 

5

 

W5

 

Cena wody  w  zł / m³

 

 2,78

 

8%

 

3,00

 

Stawka opłaty abonamentowej w  zł/m-c

 

 3,50

 

8%

 

3,78

 

6

 

W6

 

Cena wody  w  zł / m³

 

 2,78

 

8%

 

3,00

 

Stawka opłaty abonamentowej w  zł/m-c

 

 3,75

 

8%

 

4,05

 

7

 

W7

 

Cena wody  w  zł / m³

 

 2,78

 

8%

 

3,00

 

Stawka opłaty abonamentowej w  zł/m-c

 

      0

 

8%

 

0

 

Tabela 2. Taryfy zawierające ceny i opłaty za wprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń   kanalizacyjnych :

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

 

Wielkość opłaty

 

 

 Grupy taryfowe  odbiorców usług

 

Rodzaj cen i stawek opłat

 

CENA  NETTO

 

 

PODATEK VAT

 

 

CENA  BRUTTO

 

 

1

 

  S1

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  w  zł/m³

 

5,66

 

8%

 

6,11

 

Stawka opłaty abonamentowej w  zł/m-c

 

 2,5

 

8%

 

2,70

 

2

 

S2

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  w  zł/m³

 

5,80

 

8%

 

6,26

 

Stawka opłaty abonamentowej w  zł/m-c

 

5,30

 

8%

 

5,72

 

3

 

S3

 

Cena usługi odprowadzania ścieków  w  zł/m³

 

6,14

 

8%

 

6,63

 

Stawka opłaty abonamentowej w  zł/m-c

 

  5,30

 

8%

 

5,72

 

 

Tabela 3. Stawka opłaty dodatkowej za przekroczenie wskaźnika CHZT (chemicznego zapotrzebowania w tlen) w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Wielkość opłaty

 

 

 

Wielkość przekroczenia

 

Cena netto

 

Podatek VAT

 

1

Przemysł, usługi, handel, restauracje, bary, lokale gastronomiczne, instytucje użyteczności publicznej

w których prowadzone są stołówki i bary, inne,

 o zawartości  1001-1400 mg/l  CHZT;

 

 

za każde 14 mg/l CHZT

 

 

0,04 zł/m³

 

wysokość zgodna z obowiązującymi przepisami.

 

 

Wyjaśnienie:

1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązuje siedem grup odbiorców wody, tj.:

Grupa W1- Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, gminy na cele określone w art. 22 ustawy – za wodę pobraną ze zdrojów publicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do publicznych terenów zielonych, rozliczani  według wodomierza głównego, zgłaszający zapotrzebowanie na usługę do 2,5 m³/h.

Grupa W2 - Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe i lokalowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, gminy na cele określone w art. 22 ustawy – za wodę pobraną ze zdrojów publicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do publicznych terenów zielonych, rozliczani według wodomierza głównego, zgłaszający zapotrzebowanie na usługę do 6 m³/h.

Grupa W3 - Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe i lokalowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do publicznych terenów zielonych, rozliczani według wodomierza głównego, zgłaszający zapotrzebowanie na usługę do 15 m³/h.

Grupa W4 - Gospodarstwa domowe, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe i lokalowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, rozliczani według wodomierza głównego, zgłaszający zapotrzebowanie na usługę powyżej 15 m³/h.

Grupa W5 - Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, właściciele i zarządcy budynków, wspólnoty mieszkaniowe i lokalowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług, instytucje użyteczności publicznej, za wodę pobraną ze zdrojów publicznych, rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

Grupa W6 - Gospodarstwa domowe w lokalach w budynkach wielolokalowych oraz odbiorcy rozliczani według wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, gminy na cele określone w art. 22 ustawy – za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę zużytą do publicznych terenów zielonych.

Grupa W7 – Gminy na cele określone w art.22 ustawy w zakresie wody pobranej na cele przeciwpożarowe.

2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązują trzy grupy odbiorców usług odprowadzania ścieków, tj.:
S1 -
Gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, inne formy skupiające zarządzanie budynkami i lokalami mieszkalnymi;

S2 - Przemysł, usługi, handel, instytucje użyteczności publicznej, inne, do 1000 mg/l  CHZT;

S3 - Przemysł, usługi, handel, restauracje, bary, lokale gastronomiczne, instytucje użyteczności publicznej w których prowadzone są stołówki i bary, inne, o zawartości  1001-1400 mg/l  CHZT;