ODBIORCO USŁUG !

 

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie przypomina o obowiązku

montażu zaworu antyskażeniowego na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, według poniższego schematu:

 

 

 

Obowiązek montażu zaworów antyskażeniowych wynika z  §113 ust. 7 i §115 ust. 2, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015, poz.1422 ze zm.).

Wyjaśnienie

Zamontowany zawór antyskażeniowy  będzie zapobiegał cofnięciu się wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej odbiorcy usług. Montaż tego zaworu ma wpływ na jakość wody dostarczanej do odbiorców usług wodociągowych.

Montaż zaworu antyskażeniowego może wykonać osoba fizyczna lub prawna po wcześniejszych ustaleniach miejsca i sposobu montażu w Komórce Technicznej Zakładu "WOD-KAN" Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, pokój nr 11
lub pod nr telefonu 23-654-60-73.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość odpłatnego montażu zaworu antyskażeniowego przez  Zakład " WOD - KAN" Sp. z o.o. na zlecenie odbiorcy usług.