Zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej.

Zakład „Wod-Kan” sp. z o. o.  w Mławie przypomina,

że jest zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) brzmi: „ Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W przypadku wprowadzania wód opadowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

Mając powyższe na uwadze, wzywamy właścicieli posesji, z których wody deszczowe odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do usunięcia istniejących nieprawidłowości.