Jak płacić za fakturę

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie za świadczone usługi wystawia faktury  zgodnie z zawartą umową lub złożonym zleceniem.

Fakturę wystawioną przez Inkasenta w miejscu poboru wody, Odbiorca usług otrzymuje do rąk własnych a w przypadku nieobecności  Inkasent zostawia fakturę w skrzynce pocztowej. Faktura wystawiona w siedzibie zakładu jest wysyłana pocztą na wskazany przez odbiorcę adres do korespondencji. Istnieje możliwość uruchomienia usługi e-faktury i otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Termin płatności za usługi jest wskazany na fakturze. Prosimy o posługiwanie się numerem rachunku bankowego Odbiorcy usług Zakładu, podanym na wystawionej fakturze lub na dołączonym druku polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej. Jako tytuł zapłaty prosimy wpisywać tylko numer faktury bez dodatkowych opisów.

Zapłaty można dokonać:

  • w kasie Zakładu przy ul. Płockiej 106 w Mławie gotówką lub kartą płatniczą – bez dodatkowych opłat,
  • gotówką u Inkasenta w chwili wystawiania faktury,
  • w siedzibie Alior Banku S. A. – bez dodatkowych opłat,
  • przelewem na indywidualny numer rachunku Odbiorcy usług podany na fakturze - opłata według stawek banku Odbiorcy usługi,
  • poleceniem zapłaty – opłata według stawek banku Odbiorcy usługi

Kasa Zakładu przy ul. Płockiej 106  w Mławie
czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.