Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki „Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie szczegółowo zawarty został w Akcie założycielskim spółki. Poza licznymi kierunkami działalności do podstawowych obowiązków należy zaliczyć:

  • ​pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

  • odbiór ścieków,

  • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,

  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,

  • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne.

Zadaniem spółki jest nie tylko wypełnienie wyżej wymienionych zadań, ale również utrzymanie wysokiego standardu usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu niezawodnego funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, którymi spółka zarządza . Do priorytetów w tym zakresie należy zaliczyć:

  • zapewnienie ciągłości produkcji, dystrybucji oraz jakości dostarczanej wody (dostawa wody pod odpowiednim ciśnieniem, z wymaganą wydajnością i o jak najlepszych parametrach mikrobiologicznych oraz fizyko-chemicznych) uwzględniając przy tym racjonalność kosztów inwestycyjnych i przyszłych - eksploatacyjnych,

  • zapewnienie ciągłości odbioru ścieków,

  • optymalizacja kosztów energotwórczych oraz kosztów utrzymania infrastruktury towarzyszącej prowadzonej działalności podstawowej.