Zgłoszenie awarii

W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę usług, że:

  • wskazania wodomierza głównego budzą wątpliwości związane z jego pracą i sprawnością,
  • została naruszona plomba,
  • powstał wyciek przy wodomierzu głównym, przyłączu lub sieci ulicznej,
  • nastąpiła niedrożność ulicznego kolektora sanitarnego

prosimy o natychmiastowe zgłoszenie powyższego do Zakładu „Wod-Kan” Sp. z o.o.  w Mławie.

Zgłoszenie awarii prosimy przekazać na jeden z poniższych numerów telefonów:

Pogotowie „WOD-KAN”  – 23  654 60 79 (czynny całą dobę), 

 dodatkowo po godzinie 15: 00 -  +48 664 158 871

Sekretariat  – 23 654 60 70
Dział Techniczny  – 23 654 60 73 
Biuro Obsługi Klienta – 23 654 60 77

Jednocześnie przypominamy, że wodomierze główne montowane przez Zakład „Wod-Kan” Sp. z o. o. w Mławie są własnością Zakładu i podlegają okresowej legalizacji. Dlatego kategorycznie zabrania się naruszać plomby i dokonywać samodzielnych napraw, przeróbek i przemieszczeń wodomierzy, samowolne naruszenie (zerwanie) plomb podlega przepisom karnym, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.)

Zwracamy także uwagę na konieczność skutecznego zabezpieczenia wodomierzy przed uszkodzeniem i zaginięciem. Niewykonanie powyższych czynności może być przyczyną powstania awarii i strat, których koszty poniesie Odbiorca usług.

Eksploatacja instalacji wod-kan w okresie zimowym

Przypominamy wszystkim odbiorcom usług, iż w okresie zimowym istnieje konieczność:

  • odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy,
  • dokonania odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,
  • zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.