Istotne informacje o RODO

 

              Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

Zmiana przepisów nie wymaga z Państwa strony zaangażowania  tj. kontaktu osobistego, telefonicznego lub pisemnego z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie.

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?
 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. z siedzibą ul. Płocka 106, 06-500 Mława.

Dbamy o to aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z prawem.

 1. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
 • kierując korespondencję na adres:

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. 
ul. Płocka 106, 06-500 Mława,

 • poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iod@wod-kan-mlawa.com.pl,
 • oraz kontakt telefoniczny: 23 654 60 70.

 

 1. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polską ustawą o ochronie danych osobowych w celu:

 • wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonywania umowy,
 • realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta,
 • utrzymania poprawności wykonywanych usług,
 • zapewnienia jakości świadczonych usług,
 • usuwania awarii.

 

 • wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Jako Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym, np. z ustawy z dnia   7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wymogom regulacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Dane są przetwarzane w celu:

 • wystawienia i przechowywania faktury VAT ,
 • przechowywania informacji o rozliczeniach,
 • zapewnienia bezpieczeństwa dostawy wody i odbioru ścieków,
 • rozpatrywania reklamacji.

 

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

 • ustalenie, dochodzenie i egzekucję ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy,
 • obronę przed roszczeniami,
 • przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
 • wsparcie obsługi,
 • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
 • tworzenie analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Spółki,
 • wykrywanie nieprawidłowości korzystania z urządzeń wod-kan,
 • blokowanie korzystanie z usług w przypadku zaległości finansowych.

 • w oparciu o Państwa wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO.

Dane będą przetwarzane w innych niż wyżej wymienionym celu, wyłącznie jeśli wyrażą Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celach marketingowych, wówczas podmiot uzyskujący Państwa dane jest uprawniony do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 

 1. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, wyłącznie jeżeli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.  

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • uprawnione organy państwowe (np. Prokuratura, Policja, Sąd, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes UOKiK itp.),
 • podmioty dostarczające korespondencję,
 • podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego,
 • podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
 • podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
 • podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne,
 • upoważnieni pracownicy,
 • biuro informacji gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów).

 

 1. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są i nie będą przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

 

 1. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
w ust. 2, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie umowy - do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

 1. Jakie prawa przysługują Państwu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych oraz kopii danych,
 • sprostowania danych – czyli poprawienia danych gdy są błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
 • częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do zapomnienia”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
 • ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
 • przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać o ile będzie to technicznie możliwe. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych – czyli żądania zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu oraz danych przetwarzanych w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestanie przetwarzania nastąpi o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
 • wycofania zgody – czyli wycofania w dowolnej chwili każdej zgody, którą Państwo wyrazili.

 

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dostępnych form komunikacji tj.:

 • wysyłając email na adres: sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl ,
 • telefonicznie pod numerami tel. 23 654 60 70,
 • wysyłając na adres korespondencyjny: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. ul. Płocka 106, 06-500 Mława.

 

 1. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże, aby umożliwić Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji
i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie zawarcie i realizację umowy podanie danych jest warunkiem koniecznym.

 1. Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków
„Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie dane osobowe pochodzą bezpośrednio od klientów. Spółka przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana ale w sposób wyłącznie legalny. Przykładami takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dane socjo-demograficzne (stan cywilny, stan domowników, dane związane z prowadzoną działalnością gospodarczą), dane dotyczące istniejących zobowiązań (KRD).

 Dane osobowe mogą zostać pozyskane również od:

 • biur informacji gospodarczej,
 • osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 • podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie,
 • Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również
z innych źródeł publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

 

 1. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie nie korzysta z zautomatyzowanego podejmowania decyzji.