O firmie

Nazwa: – Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o.
Nazwa skrócona: – Zakład „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie
Siedziba firmy: – ul. Płocka 106
    06-500 Mława
Własność: – 100% udziałów w Spółce posiada Gmina Mława
KRS: – SĄD REJONOWY DLA  ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI  SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 nr KRS 0000106568
Rozpoczęcie działalności: – 01.09.1992 rok
Regon: – 130020022
NIP – 5690003288
Kapitał zakładowy: –  26 725 000,00 PLN

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie jest spółką prawa handlowego o charakterze użyteczności publicznej. Jej nadrzędnym celem jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Mława. Każdego dnia troszczymy się, aby woda dostarczana była w sposób nieprzerwany, a jej jakość i walory smakowe spełniały oczekiwania mieszkańców miasta Mława. Dostarczana woda pochodzi z miejskich ujęć wód podziemnych tj. z ujęć głębinowych, z pokładów wodonośnych trzecio i czwartorzędowych. Dbając o wysoką jakość, spółka systematycznie prowadzi badania wody ze wszystkich ujęć i sieci wodociągowych. Zakład zaspokaja również potrzeby miasta w zakresie odbioru ścieków.