Przyłączenie do sieci WOD-KAN

 • 1 etap - uzyskanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków do warunków zabudowy

  Aby uzyskać zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków z zamierzenia inwestycyjnego Odbiorca usług ma obowiązek złożyć: 

  1. Wniosek o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków z zamierzenia inwestycyjnego,

  2. Mapę do celów opiniodawczych (skala 1:500 lub 1:1000) lub mapa do celów projektowych (skala 1:500) z lokalizacją działek i uwzględnieniem najbliższej sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej.  

  Mapy należy nabyć w Starostwie Powiatowym w Mławie Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. St. Rynek 10.

  Opłata za wydanie zapewnienia dostawy wody i/lub odbioru ścieków – bezpłatnie.  

  Zakład ,,WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie, opracowuje zapewnienie dostawy wody i/lub zapewnienie odbioru ścieków z zamierzenia inwestycyjnego w ciągu 14 dni od daty wpływu wniosku.

 • 2 etap - uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

  Aby otrzymać warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Odbiorca usług  ma obowiązek złożyć:

  Zakład ,,WOD-KAN Sp. z o. o. w Mławie opracowuje warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej  w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku – bezpłatnie.

 • 3 etap - uzgodnienie dokumentacji projektowej

  Aby uzgodnić dokumentację projektową inwestycji w zakresie przyłączy wod-kan i sieci wod-kan Odbiorca usług ma obowiązek złożyć :

  1. Dokumentację projektową.

  2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wcześniej wydane przez Zakład ,,WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie,

  3. Oryginalną opinię Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy Starostwie Powiatowym w Mławie (jeżeli wymagane),

  4. Decyzję Burmistrza Miasta Mława zezwalającą wnioskodawcy na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (jeżeli wymagane), 

  5. Kserokopię uprawnień projektanta wraz z zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  

  Przynależność do Izby jest obowiązkowa i tylko osoby wpisane na listę członków PIIB mają prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. pełnienia funkcji projektanta, kierownika budowy, czy inspektora nadzoru budowlanego. Obowiązkowe jest również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej pracy zawodowej.

  Zakład ,,WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie, uzgadnia projekt w ciągu 14 dni od daty złożenia wyżej wymienionych dokumentów. Uzgodnienie jest usługą bezpłatną.

   

 • 4.1 etap - zgłoszenie budowy przyłączy lub sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez wykonawcę innego niż Zakład „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie (nie dotyczy gdy wykonawcą jest Zakład „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie)

  Aby dokonać zgłoszenia budowy przyłączy lub sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez wykonawcę innego niż Zakład „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, Odbiorca usług ma obowiązek: 

  1. Złożyć jeden oryginalny egzemplarz uzgodnionego projektu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, lub pozwolenie na budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Mławie,

  2. Złożyć zgłoszenie przed wykonaniem przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej,

  3. Złożyć zlecenie nieodpłatnego wykonania wcinki ,

  4. Złożyć wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków z nieruchomości objętej inwestycją, odbiorcy indywidualni,  firmy,  

  5. Uzyskać akceptację Zakładu na wykonawstwo przyłączy lub sieci przez wskazaną osobę prawną lub fizyczną,

  6. Dostarczyć do Zakładu świadectwa jakości materiałów, które będą wykorzystane do wykonania przyłączy lub sieci wodociągowych  i/lub kanalizacyjnych,

  7.  Ustalić z Zakładem termin wykonania połączenia wodociągu głównego z wykonywanym przyłączem lub siecią wodociągową i przykanalika sanitarnego z kolektorem ulicznym,

  8. Złożyć zgłoszenie do wstępnego odbioru „robót zanikających” przed wykonaniem wcinki wodociągowej i/lub włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej.

  9. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłączy lub sieci,

  10. Zgłosić wykonane przyłącza lub sieci do odbioru końcowego (Zgłoszenie do odbioru końcowego wykonanego(j) przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej),

 • 4.2 etap - zlecenie budowy przyłączy lub sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych do wykonania przez Zakładu „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie

  Aby zlecić wykonanie przyłączy lub sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych do wykonania Zakładowi „WOD-KAN” Sp. z o .o. w Mławie Odbiorca usług ma obowiązek złożyć:

  1.  Jeden oryginalny egzemplarz uzgodnionego projektu wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wydanym przez Starostwo Powiatowe w Mławie,

  2. Zlecenie wykonania lub przebudowy przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej,

  3. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków z nieruchomości objętej inwestycją, odbiorcy indywidualni,  firmy,  

  4. Dostarczyć do Zakładu przed terminem odbioru końcowego inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłączy lub sieci,

 • 5 etap zgłoszenie odbioru technicznego przyłączy lub sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

  Aby dokonać odbioru technicznego przyłączy lub sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Odbiorca usług ma obowiązek złożyć:

  1. Zgłoszenie do odbioru końcowego wykonanego(j) przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacyjnego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej.

  Zakład ,,WOD-KAN” Sp. z o. o. w Mławie dokonuje odbioru końcowego przyłączy lub sieci  wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz wydaje odbiorcy usług jeden egzemplarz protokołu odbioru technicznego przyłączy lub sieci.

   

 • 6 etap zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków

  Dostawa wody i odbiór ścieków możliwa jest wyłącznie po podpisaniu umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.