Zezwolenie

Na podstawie art. 16 ust. I ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Mława UDZIELA ZEZWOLENIA PRZEDSIĘBIORSTWU: Zakład Wodociągów i Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków Wod-Kan spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mławie 06-500 Mława, ul. Płocka 106, posiadającemu statystyczny numer identyfikacyjny REGON 130020022 na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekówpocząwszy od dnia 13 stycznia 2003 roku. Zezwolenie niniejsze wydaje się na czas nieoznaczony.