Wodomierz ogrodowy

Podlewając ogród nie płać za ścieki

Uprzejmie informujemy, że pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w przypadku podlewania ogrodu lub trawnika przydomowego może być przez Spółkę dokonane po udokumentowaniu faktycznej ilości wody zużytej do podlewania. W tym celu proponujemy wykonanie instalacji do podlewania z oddzielnym opomiarowaniem ilości zużytej wody. 

Aby nie płacić za ścieki od wody wykorzystywanej do podlewania ogrodu Odbiorca usług ma obowiązek:

1. Uzgodnić lokalizację instalacji wodomierza do podlewania ogrodu w Dziale Technicznym w Zakładzie „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie, 
2. Przygotować instalację i zamontować wodomierz zgodnie z instrukcją montażu wodomierza ogrodowego a następnie złożyć  zlecenie wykonania czynności związanych z odbiorem technicznym, lub
3. Przygotować instalację i złożyć zlecenie zainstalowania dodatkowego wodomierza do podlewania ogrodu oraz wykonania czynności związanych z odbiorem technicznym instalacji,
4. Uiścić opłatę za czynności związane z odbioru technicznym i oplombowaniem wodomierza do podlewania ogrodu  zgodnie z cennikiem opłat za usługi świadczone przez Zakład „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie nie objęte taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Miasta Mława.

Odczyty podlicznika i rozliczanie wykonywane będzie tylko po pozytywnym odbiorze i oplombowaniu wodomierza ogrodowego.

Odczyt wskazań wodomierza oraz wystawianie faktury za wodę zużytą do podlewania (bez ścieków) wykonywane będzie przez Spółkę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości, natomiast zużycie zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez wodomierz - podlicznik. Wykonywanie odczytów, rozliczeń podlicznika i wystawianie rachunku wykonywane będzie za dodatkową opłatą - opłatą abonamentową według aktualnie obowiązującej taryfy.

Dokładnych wyjaśnień udziela:

Dział Techniczny – tel. 23 654 60 73, lub  
Dział Ekonomiczny – tel. 23 654 60 77.

UWAGA!

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. 
Za odbiór, oplombowanie, montaż i dokonywanie odczytów wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody Spółka pobiera opłaty. Zakup, montaż i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Odbiorca wykonuje na własny koszt. Pokrycie poniesionych nakładów pochodzić może tylko z rozliczenia znaczącego zużycia wody, za którą również trzeba zapłacić.