Wstrzymanie dostawy wody

Ponadto w ramach określonej prawem procedury Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne do nieruchomości, jeżeli Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.)

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Zakład wskazuje Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dwóch lokalizacjach:

ul. Warszawska,
ul. Niska.
                                                                                                                      

O zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody Zakład zawiadamia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie, Burmistrza Miasta Mława oraz Odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 

Przywrócenie dostawy wody następuje w tym przypadku po uprzednim uregulowaniu przez Odbiorcę usług wszystkich zaległości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W sprawie ustalenia należności wobec Zakładu informacji udziela Dział Ekonomiczny pod nr tel. 23 654 60 76.