Władze Spółki

 

Wspólnicy i posiadane udziały:

Miasto Mława - 100% kapitału zakładowego

Zgromadzenie Wspólników:

funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
– Burmistrz Miasta Mława Piotr Jankowski

   
Organ nadzoru: Rada Nadzorcza
osoby:

Przewodnicząca – Justyna Aptewicz

Zastępca Przewodniczącego – Arkadiusz Góralczyk

Członek – Andrzej Bieranowski

   

Organ uprawniony

do reprezentacji spółki:

Zarząd

osoba:

Prezes Zarządu – Marek Dusiński

Sposób reprezentacji spółki:

reprezentacja do składania oświadczeń woli - jednoosobowa:
Prezes Zarządu

 

Kompetencje organów spółki:

zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526 t. j.)