Władze Spółki

 

Wspólnicy i posiadane udziały:

Miasto Mława - 100% kapitału zakładowego

Zgromadzenie Wspólników:

funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
– Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski

   
Organ nadzoru: Rada Nadzorcza
osoby:

Przewodnicząca – Ewa Ząbecka

Zastępca Przewodniczącego – Jerzy Olczak

Członek – Anna Kucińska

   

Organ uprawniony

do reprezentacji spółki:

Zarząd

osoba:

Prezes Zarządu – Marek Dusiński

Sposób reprezentacji spółki:

reprezentacja do składania oświadczeń woli - jednoosobowa:
Prezes Zarządu

 

Kompetencje organów spółki:

zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 505)