Windykacja

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Zakład „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w terminie określonym na fakturze. Jako datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Zakładu. W związku z tym przy realizacji należności za pośrednictwem banków i urzędów pocztowych należy uwzględnić czas trwania operacji bankowych. 

Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki oraz za inne usługi świadczone przez Zakład. Zwłoka w zapłacie należności uprawnia Spółkę do naliczania i dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.

Aktualne zadłużenie z wezwaniem do zapłaty podawane jest na bieżąco w wystawianych fakturach.

W przypadku braku zapłaty po ok. miesiącu od daty wystawienia faktury Zakład wysyła do Odbiorcy usług upomnienie w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności (w ciągu 14 dni od daty wystawienia upomnienia). 

Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie zostanie wpłacona, Zakład kieruje sprawę zadłużenia na drogę postępowania sądowego. Koszty postępowania sądowego i komorniczego obciążają dłużnika.