Likwidacja przyłącza

Likwidacja przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o .o. w Mławie wykonuje likwidację przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego na pisemny wniosek Odbiorcy usług. Usługa jest wykonywana bezpłatnie.

W celu dokonania likwidacji przyłącza Odbiorca usług ma obowiązek:

1. Rozliczyć wszystkie zobowiązania wobec Spółki wynikające z zawartej umowy.
2. Złożyć wniosek o rozwiązanie umowy,
3. Złożyć wniosek o trwałą likwidację przyłącza,
4. Uzgodnić z Pracownikami Działu Technicznego termin wykonania likwidacji przyłącza.

Likwidacja przyłącza polega na zdemontowaniu wodomierza i odcięciu przyłącza w sposób trwały w miejscu połączenia z siecią wodociągową  lub trwałym odcięciu dopływu ścieków do sieci kanalizacyjnej. Ponowne podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej możliwe jest tylko po spełnieniu przez Klienta warunków przewidzianych dla wykonania nowych podłączeń.

Proces likwidacji przyłącza wodociągowego

  • ustalenie z Odbiorcą usług terminu likwidacji przyłącza wodociągowego,
  • demontaż wodomierza,
  • odcięcie przyłącza w miejscu połączenia z siecią wodociągową.

Proces likwidacja przyłącza kanalizacyjnego 

  • ustalenie z Odbiorcą usług  terminu likwidacji przyłącza kanalizacyjnego,
  • odcięcie przyłącza kanalizacyjnego w miejscu jego włączenia do przewodu kanalizacyjnego poprzez jego:
    - trwałe zakorkowanie lub zaślepienie;
    - trwałe zamurowanie oczka w studni rewizyjnej lub na kanale. 

Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny  - 23 654 60 73