Dział Sieci Wod-Kan

 Dział sieci Wod-Kan zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Mława.

1. W zakresie sieci wodociągowej:

Poza zadaniami eksploatacyjnymi dział prowadzi działania polegające na bieżącej konserwacji sieci wodociągowej, usuwaniu awarii wodociągowych oraz działalność inwestycyjną polegającą na wykonywaniu nowych odcinków sieci, wymianie awaryjnych odcinków sieci oraz na wymianie niedrożnych przyłączy wodociągowych. Wymiany sieci prowadzi się głównie metodami bezwykopowymi tak, aby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców. W wielu przypadkach prace remontowe wykonuje się przy okazji remontów dróg. Brygady naprawcze wyposażone są w niezbędny sprzęt do wykonywania prac remontowych: koparki, sprężarki, młoty do kucia, piły i pompy, zagęszczarki i narzędzia pneumatyczne a także liczny tabor samochodowy pozwalający na sprawne poruszanie się po terenie miasta. Pracownicy działu wykonują również prace związane z wymianą wodomierzy głównych.

2. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

  • utrzymanie w należytym stanie technicznym na terenie miasta Mława kanalizacji sanitarnej i eksploatowanych przepompowni ścieków,

  • odbiór ścieków komunalnych z terenu miasta Mława,

  • wykonawstwo nowych przyłączy kanalizacyjnych,

  • usuwanie awarii na sieci i przyłączach kanalizacyjnych,

  • kontrolowanie jakości odbieranych ścieków,

  • dokonywanie odbiorów technicznych podłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej obiektów i nieruchomości,

  • udział w odbiorach technicznych nowo budowanych sieci kanalizacji sanitarnej,

  • czyszczenie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej samochodem ciśnieniowym WUKO,

  • kontrolowanie właściwego użytkowania kanalizacji sanitarnej u dostawcy ścieków.