Reklamacje

  • Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi świadczone przez Zaklad „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie.
  • Reklamacje, w formie wyłącznie pisemnej, można złożyć w siedzibie Zakładu, przesłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@wod-kan-mlawa.com.pl. Reklamacja winna zawierać merytoryczne uzasadnienie.
  • Odbiorca usług może reklamować prawidłowość naliczenia należności wykazanych na fakturze. 
  • Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
  • W wypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy, zwraca w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
  • Zakład rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę usług  o sposobie jej załatwienia w terminie 14 dni od udokumentowanej daty wpływu.