Tematem Światowego Dnia Wody 2024 jest „Woda dla pokoju”.

Utworzono: 19-03-2024

Światowy Dzień Wody ma na celu  podniesienie świadomość na temat 2,2 miliarda ludzi żyjących bez dostępu do bezpiecznej wody. Chodzi o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie światowego kryzysu wodnego, oraz wspólną pracę na rzecz zrównoważenia potrzeb wszystkich, a także dbanie o to, aby nikt nie został pominięty.

Woda może stworzyć pokój lub wywołać konflikt.

Kiedy wody jest mało lub jest ona zanieczyszczona , oraz gdy ludzie nie mają do niej równego dostępu , mogą wzrosnąć napięcia między społecznościami i krajami.

W miarę zwiększania się skutków zmiany klimatu i wzrostu populacji istnieje pilna potrzeba zjednoczenia się w obrębie krajów i pomiędzy nimi w celu ochrony i zachowania naszych najcenniejszych zasobów.

Zdrowie publiczne i dobrobyt, systemy żywnościowe i energetyczne, produktywność gospodarcza i integralność środowiskowa – wszystkie opierają się na dobrze funkcjonującym i sprawiedliwie zarządzanym obiegu wody.

Musimy mieć świadomość, że woda to nie tylko zasób, z którego należy korzystać i o który można konkurować – jest to prawo człowieka nieodłącznie związane z każdym aspektem życia.

Najważniejsze przesłania na Światowy Dzień Wody 2024

  • Woda może stworzyć pokój lub wywołać konflikt . Kiedy wody jest mało lub jest ona zanieczyszczona lub gdy ludzie mają trudności z dostępem do niej, napięcie może wzrosnąć. Współpracując w sprawie wody, możemy zrównoważyć zapotrzebowanie wszystkich na wodę i pomóc ustabilizować świat.
  • Woda może nas wyprowadzić z kryzysu . Możemy wspierać harmonię między społecznościami i krajami, jednocząc się wokół sprawiedliwego i zrównoważonego korzystania z wody – od konwencji Narodów Zjednoczonych na poziomie międzynarodowym po działania na poziomie lokalnym.
  • 2,2 miliarda ludzi nadal żyje bez dostępu do wody pitnej, w tym 115 milionów ludzi pije wody powierzchniowe. ( WHO/UNICEF, 2023 )
  • Mniej więcej połowa światowej populacji doświadcza poważnego niedoboru wody przynajmniej przez część roku ( IPCC, 2022 ). 
  • Katastrofy wodne zdominowały listę katastrof w ciągu ostatnich 50 lat i odpowiadają za 70% wszystkich zgonów związanych z klęskami żywiołowymi ( Bank Światowy, 2022 ). 
  • Wody transgraniczne stanowią 60% światowych przepływów słodkiej wody, a 153 kraje posiadają terytoria w co najmniej 1 z 310 transgranicznych dorzeczy rzek i jezior oraz zinwentaryzowały 468 transgranicznych systemów warstw wodonośnych ( UN-Water, 2023 ).
  • Tylko 24 kraje zgłaszają, że wszystkie ich baseny transgraniczne są objęte porozumieniami o współpracy. ( ONZ-Woda, 2021 ).