przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Mapa strony
Polski | English

Menu


Zawarcie umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dostawa wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy, zawartej pomiędzy Odbiorcą usług, a Zakładem Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „Wod-Kan” Sp. z o.o. w Mławie. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z której mają być odprowadzane ścieki. W przypadku, gdy nieruchomością jest budynek wielolokalowy umowa zwierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie pisemnego wniosku o zawarcie umowy przez osobę lub firmę.

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Składając pisemny wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzanie ścieków należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

WŁAŚCICIELE NOWO WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW

WŁAŚCICIELE POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW

DODATKOWO:

OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ SKŁADAJĄ:

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO SKŁADAJĄ:

WŁAŚCICIELE LUB ZARZĄDCY BYDYNKÓW WIELOLOKALOWCH SKŁADAJĄ:

W przypadku gdy Wspólnota powierza zarząd osobie fizycznej lub prawnej:

Rozliczenia w budynkach wielolokalowych

Zasady rozliczeń za wodę i ścieki budynków wielolokalowych określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) 

 Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą.

Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, Zakład zawiera umowę o rozliczanie z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

  1. instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych,
  2. jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez Zakład z właścicielem lub zarządcą,
  3. właściciel lub zarządca rozlicza różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
  4. właściciel lub zarządca na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody,
  5. właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami,
  6. został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali; w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu,
  7. został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

     Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, którym mowa wyżej, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w pkt. 3 i 4, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez Zakład rozliczenie.

          W przypadku zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez właściciela lub  zarządcę budynku wielolokalowego, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku. Osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany.

     Zapisy ustawy ustalają tylko część zasad związanych z rozliczaniem wody i ścieków. Pozostałe należy uzgodnić z Zakładem.

Dokładnych wyjaśnień udziela Biuro Obsługi Klienta tel. 23 654 60 77

 

Copyright © Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „ Wod-Kan ” Sp. z o.o. w Mławie, ul. Płocka 106, 06-500 Mława