Dostawa rur PEHD

Utworzono: 11-03-2021

Mława, dnia 11.03.2021r.

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego:  KT- 175/2021/EM

Zamawiający:

Zakład Wodociagów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o.o. w Mławie 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Numer sprawy:  KT-175/2021/EM 

Nazwa zadania:

 Dostawa rur PEHD