Zakup paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zakładu "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie.

Utworzono: 12-03-2019

 KT-157/2019

 

Miejscowść: Mława ; 2019-03-06

Zakład Wodociagów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o. 

ul. Płocka 106

06-500 Mława

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: KT-157/2019.

Nazwa zadania: Zakup paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń Zakładu "Wod-Kan" Sp. z o. o. w Mławie, realizowany na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań do zbiornika.

 

I. Tryb postępowania:

Postepowanie prowadzone jestw trybie zapytania o cenę a podstawie art. 69- 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1986 tj.), zwanej dalej również "ustawą Pzp", a także wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego.

 

II. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2019-03-28 do godz. 11.00

w siedzibie zamawiającego

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. z o. o.

ul. Płocka 106

06-500 Mława

Pokój nr 10 sekretariat.

 

III. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2019-03-28, o godz.  11.15

w siedzibie zamawiającego

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków "Wod-Kan" Sp. zo. o.

ul. Płocka 106

06-500 Mława

Sala konferencyjna.

 

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

3. Wzór umowy. 

 

Załączniki dostępne są na stronie internetowej Zakładu www.wod-kan-mlawa.com.pl

w zakładce przetargi.

 

PREZES ZARZĄDU

MAREK DUSIŃSKI